Μελέτη Σκοπιμότητας

Η Modus & Amplio διεξάγει μελέτες σκοπιμότητας με αξιόπιστα οικονομικά στοιχεία και ρεαλιστικές παραδοχές για κάθε προτεινόμενο έργο.

Τα προτεινόμενα έργα πρέπει να έχουν διαθέσιμα όλα τα δεδομένα του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο θέλουν να αναπτυχθούν. Η Μελέτη Σκοπιμότητας (Feasibility study) περιλαμβάνει μια σειρά από προσεκτικά σχεδιασμένα βήματα, τα οποία μας επιτρέπουν να αξιολογούμε τις ιστορικές τάσεις και να προβλέπουμε τη μελλοντική ανταγωνιστική προσφορά και ζήτηση της αγοράς στην οποία αφορά το έργο.

 Οι βασικοί στόχοι της Μελέτης Σκοπιμότητας είναι:

  • Να αξιολογήσει τη δυναμική της αγοράς για την προτεινόμενη επένδυση, με βάση την ανάλυση της στήριξης της αγοράς για ένα Project στη συγκεκριμένη περιοχή.
  • Να προτείνει τους κατάλληλους τύπους, το πλήθος και τα μεγέθη των δωματίων και των υπόλοιπων τμημάτων που θα εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες της αγοράς.
  • Να υπολογίσει επακριβώς τη δυναμική διείσδυσης στη συγκεκριμένη αγορά, την αναμενόμενη πληρότητα και μέση τιμή δωματίου, καθώς και τα υπόλοιπα έσοδα ανά τμήμα για τα πρώτα πέντε έτη λειτουργίας.
  • Να προετοιμάσει λεπτομερείς αναφορές των ταμειακών ροών από την λειτουργία του ξενοδοχείου, πριν από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του ξενοδοχείου για τα πρώτα πέντε έτη λειτουργίας.
  • Να δημιουργήσει μια πλήρως τεκμηριωμένη αναφορά για τις οικονομικές προβλέψεις λειτουργίας του ξενοδοχείου, για τα πρώτα πέντε έτη.